◆1743 1700kHz

◆1845 1300kHz

◆1855 1300kHz

◆1859 850kHz

◆2006 RNZI 7425kHz
◆2030 JOZ 6055kHz

◆2115 KTWR日本語ラジオ 9975kHz

「聞く耳のある者は聞け」それは”イ